Tájékoztatás a Bőnyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási szünetéről

Tájékoztatás a Bőnyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási szünetéről

A Bőnyi Polgármesteri Hivatalban

2018. december 22-én péntektől,

2019. január 1. keddig

az ügyfélfogadás szünetel.

 

A Polgármesteri Hivatal 2018. január 2-tól a megszokott munkarend szerint fogadja az ügyfeleket.

E. ON Áramhálózati Zrt. gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatok

E. ON Áramhálózati Zrt. gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatok

 

 

Bakonyi Fakitermelő Bt
8439 Sikátor Ady Endre u. 2.

 

TULAJDONOSI ÉRTESÍTŐ

 

Tisztelt Cím!

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez
úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:
Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt
gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű
hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt
hálózatain végezzük, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124§, 133§, 137 § által
biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM
rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése
élet
és vagyonvédelmi okokból történik, így munkálatokat 2018. december 06.-tól megkezdjük.

Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, forduljanak az EON Áramhálózati Zrt területileg illetékes
területgazdájához, illetve a

Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06-30/267-9094,
Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina +36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01

Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.
e-mail cím: info@bakonyifa.com

Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm.

Kelt: Sikátor, 2018. november 29.

Bialosinszki Ferenc
Ügyvezető
sk.

 

 

MEGHÍVÓ közmeghallgatás 2018. december 11.

MEGHÍVÓ közmeghallgatás 2018. december 11.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-13/2018.

 

MEGHÍVÓ 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján a képviselő-testület

közmeghallgatással egybekötött ülését 2018. december 11-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: FALUHÁZ (Szabadság u. 33.)

 

Napirend:

 1.) Polgármester beszámolója a 2018. évről

2.)  Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló

      Előadó: Virág Csaba körzeti megbízott

3.) Intézményvezetői beszámoló a 2018. évről

4.) Civil szervezetek beszámolója

A közmeghallgatáson megjelentek kérdéseket tehetnek fel a polgármesternek, a képviselőknek, a jegyzőnek és az intézményvezetőknek.

„A közmeghallgatáson megjelent személy – nevének és lakóhelyének bemondását követően – 3 perces időtartamban egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatban egy alkalommal fejtheti ki véleményét.”

 

Bőny, 2018. november 28.

                                                             

dr. Muraközi László sk.
polgármester

Felhívás szociális tűzifa igénylésének lehetőségére

Felhívás szociális tűzifa igénylésének lehetőségére

Letöltés, nyomtatás:
szoc_tuzifa_felhivas.pdf
tuzifa_kerelem.pdf

FELHÍVÁS
szociális tűzifa igénylésének lehetőségére

Ezúton hívjuk fel minden bőnyi rászoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére.

 

A kérelmeket a 9/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott „Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem” formanyomtatványon kell benyújtani.

 

„2. §. (1)Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 250%-át(71.250,-Ft) egyedülálló esetén a 350%-át (99.750,- Ft).

(2) A támogatás elbírálásánál előnyt élvez a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény szerinti

 1. a) aktív korúak ellátására jogosult,
 2. b) időskorúak járadékára jogosult,
 3. c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatására jogosult, valamint
 4. d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Egy személy részére legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatás adható.

(4) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a kérelmező lakóhelyére szállítja.

(5) Bőny Község Önkormányzata a szociális tűzifa támogatásban részesülő lakostól ellenszolgáltatást nem kér.

 1. §. (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben első fokon a polgármester gyakorolja.

(2) A polgármester a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.

(3) A támogatási keret kimerüléséről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(4) Kérelmező a kérelméhez köteles csatolni a saját, és a vele közös háztartásban élők, valamint a tartásra köteles, illetve szoruló hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi helyzetéről szóló nyilatkozatot, igazolásokat.

(5) A kérelmet a rendelet mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, december 20. napjáig.

(6) Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 8 nap áll rendelkezésre, melyre a Polgármesteri Hivatal ügyintézője felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. december 20.

A kérelem benyújtásának módja és helye: Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Bőnyi Polgármesteri Hivatal (9073Bőny,Rákóczi utca 10.).

 

Dr. Muraközi László sk.
polgármester

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2018. november 27.

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2018. november 27.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-12/2018.

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2018. november 27-én ( kedd ) 17.00 órára összehívom.


Az ülés helye:
Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)


Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.) A szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló

     9/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3.)  2019. évi Belső ellenőrzési terv

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat – döntés

5.) Egyebek: – bejelentések

                     – interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. november 21.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester

„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása

„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása

Hétköznapok Európája kiírás 2018_2019.pdf

 

„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA”
című vetélkedő felhívása

 

Megújulunk! A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttműködő szervezettel közösen, „A mi Európánk” című sikeres vetélkedősorozat folytatásaként a 2018/2019. tanévben magyarországi és határon túli magyar középiskolások számára meghirdeti a „Hétköznapok Európája” című vetélkedőt.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok gyarapítsák ismereteiket Európáról és térségünk Európában betöltött szerepéről, múltjáról, jelenéről. Célunk az is, hogy otthonosan mozogjanak a hétköznapi élet fontos témáiban, ügyeiben. Szeretnénk alkalmat adni arra, hogy a résztvevők értelmes kortárs kapcsolatokat alakíthassanak ki, fejleszthessék egyéni és csapatjátékos készségeiket.

A változatos témák arra sarkallják a fiatalokat, hogy minél eredményesebben tájékozódjanak a neten, gyakorolják a felelősségteljes munkamegosztás technikáit, ügyesen működjenek együtt. Ismerjék meg jobban Európa országainak kultúráját, földrajzát, népszokásait, nevezetességeit, ünnepeit, gasztronómiáját. Legyen alkalmuk megemlékezni az I. világháború befejezésének centenáriumáról, valamint Magyarország EU tagságának közelgő 15. évfordulója kapcsán gyarapíthassák általános EU-s ismereteiket. Méltányolják az épített és természeti környezet értékeit és tájékozódjanak arról, hogy hogyan lehet ezeket védeni. Az általános tájékozottság és polgári tudatosság érdekében elengedhetetlen, hogy többet tudjanak az emberi- és polgári-, valamint a választójogokról az Európai Unióban. A minél sikeresebb élethez hasznos, ha felvértezik magukat továbbtanulási-, munkavállalási-, lakhatási ismeretekkel szűkebb és tágabb környezetükben, és ha egy kis jártasságot szereznek az életvitel-, háztartás-, rendezvények-, utazások szervezésével kapcsolatban is.

A döntős csapatok felkészülését pontosabb instrukciókkal segítjük majd.

A vetélkedő nyelve: magyar

A vetélkedő felépítése: 2 internetes forduló, valamint a döntő Székesfehérváron.

Jelentkezés: A vetélkedőre 4 fős középiskolai tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez szükséges csapatonként egy segítő tanár is. Egy intézmény több csapattal is indulhat a vetélkedőn. A vetélkedőre a felhívás megjelenésétől kezdődően a Tarsoly Ifjúságért Egyesület honlapján (www.tarsolyegyesulet.hu) lehet regisztrálni és a csapatok itt tájékozódhatnak a vetélkedő folyamatáról. A regisztrált csapatok számára lesznek elérhetők az internetes fordulók feladatai.

 1. forduló: 2018. november 26. (12:00 órától) – november 29. (24:00 óráig)
 2. forduló: 2019. január 28. (12:00 órától) – január 31. (24:00 óráig)

9 csapat kerül a döntőbe az internetes fordulók feladatainak megoldásáért kapott pontszámok alapján. Minden csapat a legmagasabb pontszám alapján jut be, de egy régióból maximum 2 csapat, és egy iskolából legfeljebb 1 csapat lehet döntős.

A döntő időpontja: 2019. március 23. (szombat) 9:00 óra.

Helye: SzSzC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32.

Díjak jellege: utazás Európában, utazás a Felvidéken, FEZEN bérlet, egyéb jutalmak (egyeztetés alatt).

A díjakat – részben vagy egészben – szervező partnereink biztosítják.

További információ a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon lesz olvasható. E-mail: tarsolyie@gmail.com.

 

Székesfehérvár, 2018. november 5.

 

Sipos András 
a Tarsoly Ifjúságért Egyesület
elnöke

Településfejlesztési Koncepció Lakossági Felhívás

Településfejlesztési Koncepció Lakossági Felhívás

Bőny TFK tervezet 2018_11_08.pdf
Bőny-Megalapozó vizsgálat – 2018_10_15.pdf


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bőny Község Önkormányzata a Településfejlesztési koncepció, valamint új Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat készítését határozta el.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában tart, melynek során a Településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban írásos javaslatot tehet, vagy véleményt nyilváníthat minden

 • a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
 • a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;
 • nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
 • bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
 • a településen működő, jogszabályban elismert egyház.

Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum.

A fenti tervdokumentum meghatározhatja a település fejlesztési irányait, jövőjét ezért különösen fontos az Önök javaslatainak, észrevételeinek összegyűjtése.

Kérem, hogy a Településfejlesztési koncepcióval, kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2018. november 23-ig küldjék meg az alábbiak szerint:

 • papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,
 • levélben az önkormányzat címére (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.) történő megküldéssel,
 • elektronikus levélben a polgarmester@bony.hu e-mail címre történő megküldéssel

A lakossági fórum időpontja: november 26.(hétfő) 10.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (9073Bőny Rákóczi utca10.)

A lakossági fórumhoz kapcsolódó anyag – az elkészült településfejlesztési koncepció, – elérhető a www.bony.hu honlapon.

 

Bőny, 2018. november 15.

Dr. Muraközi László sk.
polgármester

Egyenlő bánásmód ügyfélfogadás

Egyenlő bánásmód ügyfélfogadás