Egyenlő bánásmód ügyfélfogadás

Egyenlő bánásmód ügyfélfogadás

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2018. október 30.

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2018. október 30.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-9/2018.

MEGHÍVÓ

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület
ülését 2018. október 30-án ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: dr. Muraközi László polgármester

2.) Település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló: védőnő
Előadó: Halászné Bíró Anita

3.) Belső ellenőrzési jelentés: az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

4.) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. október 24.

dr. Muraközi László sk.
polgármester

BURSA HUNGARICA 2019. pályázati kiírás

BURSA HUNGARICA 2019. pályázati kiírás

Bőny Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.

BURSA HUNGARICA 2019. pályázati kiírás letöltése
“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS letöltése
“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS letöltése
JÖVEDELEMNYILATKOZAT letöltése

Az „A” típusú pályázatra azok a Bőny területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Bőny területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;

 illetve

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt  nem nyert, érettségizettek;

ésa 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

További feltétel, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
( EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Bőnyi Polgármesteri Hivatalban (9073Bőny, Rákóczi utca 10.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázathoz – a szociális rászorultság megítéléshez szükséges – kötelezően kitöltendő nyilatkozatok ( jövedelem-és vagyonnyilatkozat, illetve nyilatkozat őstermelésből származó jövedelmekről) letölthetők az EPER-Bursa rendszerből, illetve a részletes pályázati kiírás, valamint a kötelezően kitöltendő nyilatkozatok megtalálhatók  Bőny Község honlapján

BURSA HUNGARICA 2019. pályázati kiírás letöltése
“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS letöltése
“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS letöltése
JÖVEDELEMNYILATKOZAT letöltése

Meghívó

Meghívó

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-9/2018.

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2018. szeptember 25-én ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

     Előadó: dr. Muraközi László polgármester

2.) Rendeletalkotás:

  • a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
  • a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása     

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

3.) Tájékoztató Bőny Község 2018. évi költségvetésének előirányzataiban augusztus 31-ig bekövetkezett változásokról, és a 2018. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

    Előadó: dr. Muraközi László polgármester

5.) Közösségi terek használatának szabályozása

6.) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. szeptember 14.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  téli rezsicsökkentés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ téli rezsicsökkentés

Eljárásrend téli rezsicsökkentés.pdf
Adatkezelési tájékoztató téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.docx

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés további végrehajtásával összefüggésben

 

Tisztelt Lakosok!

 Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.

(gázszolgáltatási szerződéssel NEM rendelkező háztartások)

A fenti Kormányhatározat alapján háztartásonként egy, igénybejelentés nyújtható be:

Az igénybejelentő nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató az önkormányzat honlapjáról letölthető (http://www.bony.hu/) vagy a Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfogadási időben Pill Adriennél – átvehető.

Bőny Község Önkormányzatánál (9073Bőny, Rákóczi utca 10. )

  1. október 15. napjáig (hétfőig) ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 8.00 -16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: –
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Az igénybejelentés benyújtására megadott határidő jogvesztő!

További információk:

  • Háztartásnak minősül ezen igénybejelentés szempontjából az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
  • Az igénylőnek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helyekell legyen.
  • Nem felel meg a háztartás a feltételeknek, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült.
  • A benyújtott igények jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálattal. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.

A benyújtott igényekkel kapcsolatos eljárás az alábbiak szerint alakul:

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozást, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.

Bőny 2018. augusztus 13.

Dr. Muraközi László
sk.
polgármester

 

Eljárásrend téli rezsicsökkentés.pdf
Adatkezelési tájékoztató téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.docx
ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja:2018. augusztus 14. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. augusztus15-16.napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.     

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum: 2018. augusztus 8.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri hivatal

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés időpontja: 2018. augusztus 14. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, AquaK-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

Dátum: Bőny,2018. augusztus 8.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. július 16.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. július 16.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. július 16. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. 17-18 napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum:2018.07.12.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal