Meghívó közmeghallgatás 2017. december 12.

Meghívó közmeghallgatás 2017. december 12.

Meghívó közmeghallgatás 2017. december 12.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-12/2017.

 

MEGHÍVÓ 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján a képviselő-testület

közmeghallgatással egybekötött ülését 2017. december 12-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: FALUHÁZ (Szabadság u. 33.)

 

Napirend:

1.) Polgármester beszámolója a 2017. évről

2.)  Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló

      Előadó: Virág Csaba körzeti megbízott

3.) Intézményvezetői beszámoló a 2017. évről

4.) Civil szervezetek beszámolója

A közmeghallgatáson megjelentek kérdéseket tehetnek fel a polgármesternek, a képviselőknek, a jegyzőnek és az intézményvezetőknek.

„A közmeghallgatáson megjelent személy – nevének és lakóhelyének bemondását követően – 3 perces időtartamban egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatban egy alkalommal fejtheti ki véleményét.”

Bőny, 2017. december 01.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester       

Meghívó 2017. november 28.

Meghívó 2017. november 28.

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. november 28.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-11/2017.

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. november 28-án ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

 Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.)  Adatvédelmi és informatikai szabályzat jóváhagyása

3.)  2018. évi Belső ellenőrzési terv

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat – döntés

5.) Győri Többcélú Kistérségi Társulásban való részvétel

6.) Vízi közművek vagyonkezelési szerződése

7.) Egyebek: – bejelentések

                     – interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. november 22.

dr. Muraközi László sk.
polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30.

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2017. október 30-án ( hétfő ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

     Előadó: dr. Muraközi László polgármester

2.) Tájékoztató Bőny Község 2017. évi költségvetésének előirányzataiban a 3/4 évben bekövetkezett változásokról, és a 2017. évi költségvetés 3/4 éves végrehajtásáról

3.) Rendeletalkotás:

– 2017. évi kv. 1. számú módosítása

– az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

– a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

      Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

4.) Település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló: védőnő, háziorvos

     Előadó: Halászné Bíró Anita, dr. Menyhárt Miklós

5.) Belső ellenőrzési jelentés: a gépjárműhasználat és bizonylatolásának vizsgálata

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

6.) Új rendezési terv készítése

    Előadó: Dr. Muraközi László polgármester

7.) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2017. október 25.

 

Muraközi László sk.

polgármester

BURSA 2018 FELHÍVÁS

BURSA 2018 FELHÍVÁS

BURSA 2018 FELHÍVÁS

Bőny Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

–   a felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan (BURSA 2018-A), illetve

–    a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA 2018-B).

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege az emet.gov.hu oldalon a Bursa 2018 címszó alatt olvasható.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges /

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx/

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Bőnyi Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Településképi Arculati Kézikönyv készül Bőnyön

Településképi Arculati Kézikönyv készül Bőnyön

Településképi Arculati Kézikönyv készül Bőnyön

 

Az arculati kézikönyvet és a rendeletet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében minden önkormányzatnak el kell elkészítenie.

 

Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött Településképi arculati kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet elkészítéséről.

 

Az arculati kézikönyv elsősorban a lakosság és a települési döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy mindenki számára érthető módon mutassa be a település építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeit, valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat.

 

A kézikönyvben a település helyi építészeti stílusjegyei és azok a minőségi elvárások kerülnek meghatározásra, melyeket egy építkezésnél figyelembe szükséges venni. Az elkészült kiadvány jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is abban, hogy esztétikus otthonok és épületek épüljenek.

 

Az arculati kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széleskörű helyi támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

 

Ezért elkészítésébe szeretnénk bevonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy minél pontosabb képet kapjunk Községünk településképet meghatározó adottságairól, ennek megismerésében pedig leginkább a helyi lakosok tudnak segítséget nyújtani.

 

 Ezért kérünk minden bőnyi lakost, ingatlannal rendelkező magánszemélyt, vállalkozást, civilszervezetet és mindenkit, – aki szeretné, hogy a Község arculatát, természeti környezetét megőrizve fejlődjön tovább, – a Településképi arculati kézikönyv készítésével kapcsolatos véleményét, észrevételeit, ötleteit a polgarmester@bony.hu e-mail címre írja meg.

 

Szívesen fogadunk fényképeket értékesnek ítélt terekről, utcákról, olyan épületekről, épületrészletekről, kerítésről, kertrészletről,legyenek azok akár régi, példaértékűen felújított, vagy újonnan létesült és követendő példaként említhető építmények.

 

Fotók esetében kérjük a helyszín feltüntetését és annak kifejtését, hogy miért tartják értékesnek, követendőnek a küldöttfotón lévő helyszínt.

 

Dr. Muraközi László

polgármester

 

További információk a témában: www.kormany.hu

Avar és kerti hulladék égetése

Avar és kerti hulladék égetése

Avar és kerti hulladék égetése

 

Hétköznap és szombati napon 10.00 –18.00 óra között,

február 15-től április 30-ig

valamint

október 1–től november 30-ig

tartó időszakban megengedett.

 

Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ 2017. szeptember 18-án Lakossági Fórum

MEGHÍVÓ 2017. szeptember 18-án Lakossági Fórum

MEGHÍVÓ a településképi arculati kézikönyv Lakossági Fórumára 2017. szeptember 18-ára

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról


Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1 § (1) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Bőny község közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

 

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

 

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

 

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a Bőnyi Polgármesteri Hivatalban, 2017. szeptember 18-án(hétfőn), 16.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

 

Bőny, 2017. szeptember 6.

                                                         

Dr. Muraközi László
sk.
polgármester

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

 
Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-6/2017.
 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület
ülését 2017. június 27-én ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 
Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.) IKSZT munkatársak beszámolója
     Előadó: Ignáczné Buruczky Erika
               Horváth Viktor

3.) Beszámoló a közoktatási intézmények 2016/2017. évéről
     Előadó: Cseszregi Zoltánné óvodavezető
                    Balogh Zsolt iskolaigazgató
 

4.) Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
 

5.) Egyebek: – bejelentések
                     – interpellációk
 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.
 

Bőny, 2017. június 21.

 

Virág József
alpolgármester

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

 

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-5/2017.
 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. május 23-án (kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

 

Javasolt napirendje:

  1.  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  2. évi költségvetési rendeletnek a 2016. IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítása
  3. A 2016. évi zárszámadás, rendeletalkotás
  4. Bőny Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése
  5. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
  6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  7. Egyebek

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. május 17.

                                                     

dr.Muraközi László sk.

polgármester