Felhívás szociális tűzifa igénylésének lehetőségére

Letöltés, nyomtatás:
szoc_tuzifa_felhivas.pdf
tuzifa_kerelem.pdf

FELHÍVÁS
szociális tűzifa igénylésének lehetőségére

Ezúton hívjuk fel minden bőnyi rászoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére.

 

A kérelmeket a 9/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott „Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem” formanyomtatványon kell benyújtani.

 

„2. §. (1)Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 250%-át(71.250,-Ft) egyedülálló esetén a 350%-át (99.750,- Ft).

(2) A támogatás elbírálásánál előnyt élvez a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény szerinti

  1. a) aktív korúak ellátására jogosult,
  2. b) időskorúak járadékára jogosult,
  3. c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatására jogosult, valamint
  4. d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Egy személy részére legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatás adható.

(4) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a kérelmező lakóhelyére szállítja.

(5) Bőny Község Önkormányzata a szociális tűzifa támogatásban részesülő lakostól ellenszolgáltatást nem kér.

  1. §. (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben első fokon a polgármester gyakorolja.

(2) A polgármester a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.

(3) A támogatási keret kimerüléséről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(4) Kérelmező a kérelméhez köteles csatolni a saját, és a vele közös háztartásban élők, valamint a tartásra köteles, illetve szoruló hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi helyzetéről szóló nyilatkozatot, igazolásokat.

(5) A kérelmet a rendelet mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, december 20. napjáig.

(6) Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 8 nap áll rendelkezésre, melyre a Polgármesteri Hivatal ügyintézője felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. december 20.

A kérelem benyújtásának módja és helye: Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Bőnyi Polgármesteri Hivatal (9073Bőny,Rákóczi utca 10.).

 

Dr. Muraközi László sk.
polgármester